วีซ่า แคนาดา

วีซ่า เเคนาดา

VisatogoBangkok วีซ่าทูโก กรุงเทพมหานคร ขอวีซ่าแคนาดา

  วีซ่า แคนาดา  คือ วีซ่าแคนาดาชั่วคราว TRV แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Visitor visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในแคนาดาเพื่อท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆเช่น 

 • ติดต่อธุรกิจ (Business) 
 • วีซ่านักเรียนในระยะสั้นแคนาดา (Short-term studies) 
 • ทำงานบางประเภท (Work without a work permit) 
 • เยี่ยมญาติ (Family visit) 
 • เยี่ยมเยือน (Visit) ฯลฯ 
 • นักเรียนขอต่อวีซ่ากลับเข้าแคนาดา (Returnig students) 
 • คนทำงานขอต่อวีซ่ากลับเข้าแคนาดา (Returning workers)


ประเภทที่สองคือ วีซ่าเดินทางผ่านแคนาดาหรือวีซ่าทรานสิท (Transit visa) สำหรับผู้ที่เดินทางผ่านแคนาดาไปยังประเทศอื่น และเครื่องบินแวะพักในแคนาดาเป็นเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง

วีซ่า แคนาดา ระยะสั้น

วีซ่าท่องเที่ยว

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า IMM5257e
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัว IMM5645e
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการทำงาน
 • หลักฐานการเงิน
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.

วีซ่าเยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี
  (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • สำเนา บัตรประชาชน
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว…..2… รูป
 • เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนา หลักทรัพย์ทางอสังหาริมทรัพย์ที่มี อาทิ โฉนดที่ดิน รถยนต์ บ้านหรือใบถือครอง ทรัพย์สินอื่นๆที่มี
 • สำเนา พาสปอร์ตของผู้เชิญ (หน้าแรกที่มีรูปถ่าย + หน้าที่มีประวัติการเดินทางเข้าไทย)
 • จดหมายเชิญ (ผู้เชิญสามารถเขียนเองได้)
 • เอกสารยืนยันที่พัก เช่น สัญญาเช่าบ้าน / บิลค่าน้ำค่าไฟ ของผู้เชิญ
 • หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้เชิญ เช่น ประวัติแชท / วีดีโอคอล /

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM1294E
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัวIMM5645e
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงการตรวจสุขภาพ
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
 • หลักฐานยืนยันการสมัครเรียนจากสถาบันในประเทศแคนาดา
 • ใบรับรองผลการศึกษา

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM1295E
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัวIMM5645e
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการเงิน
 • เอกสารการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
 • หลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติหรือประวัติการทำงานที่ตรงกับงานที่ได้รับในแคนาดา

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM 0008
 • แบบฟอร์ม IMM 1344e
 • แบบฟอร์ม IMM 1283e
 • แบบฟอร์ม IMM 5532e
 • แบบฟอร์ม IMM 5289
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารทางราชการ ต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลต่าง ๆ สำเนา
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
 • ทะเบียนสมรส
 • สำเนาหนังสือเดินทางคู่สมรส
 • เอกสารการทำงาน และการเงินของ Sponsor 
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่ายคู่กัน แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า แคนาดา 

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

ที่ตั้ง : ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ : 02-1187-007 

Email: info.canbkk@vfshelpline.com

ติดต่อสถานทูต แคนาดา

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ที่ตั้ง : ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-636-0540 Email: enquiry@international.gc.ca เว็บไซต์ : Government of Canada
แคนาดา

VISATOGO Visa is easy to get.
สอบถามเพิ่มเติม