รับทำวีซ่า เกาหลี

วีซ่า เกาหลี

วีซ่าเกาหลี

VisatogoBangkok วีซ่าทูโก กรุงเทพมหานคร ขอวีซ่าเกาหลี

วีซ่าเกาหลี คือ ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังเกาหลี จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่า ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อน ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันยังคงสามารถขอวีซ่าได้ แต่เฉพาะบางประเภทของวีซ่าเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนของข้อมูล สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้

บริการของเรา

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือนเกาหลีใต้ ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม ทำแผนการเดินทาง
 • พายื่น รับผล
 
วีซ่า เกาหลี
รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย
 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำเนาวีซ่าเก่า กรณีเคยเดินทางไปอินเดีย
 3. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว เท่านั้น
 4. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทยของบิดามารดา
 6. หลักฐานการประกอบอาชีพ
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 9. ใบจองโรงแรม ที่พัก
 10. แผนการเดินทาง
หมายเหตุ
 • สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย บริษัทสามารถยื่นแทนได้ แต่ตอนรับผล ผู้สมัครวีซ่าต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตและรับผลวีซ่าในวันเดียวกัน และควรขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 23 ถนน เทียมร่วมมิตร แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : (02)247-7537-39

เว็บไซต์ : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย


VISATOGO Visa is easy to get.
สอบถามเพิ่มเติม