รับทำวีซ่า อังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่า อังกฤษ 

              วีซ่าทูโก ขอวีซ่าอังกฤษ วีซ่าอังกฤษเป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศในสหราชอาณาจักร ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า อังกฤษ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า อังกฤษ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่าอังกฤษมีกี่ประเภท ?

1. วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (Standard Visitor Visa) 

       เป็นวีซ่าระยะสั้น สามารถพำนักอาศัยได้ไม่เกิน 6 เดือน

2. วีซ่านักเรียนแบ่งได้ 3 ประเภท

วีซ่านักเรียนระยะสั้น (Short-term study visa)

วีซ่านักเรียนระยะสั้น เป็นวีซ่าที่สามารถมาเรียนภาษาอังกฤษคอร์สสั้น ๆ ระยะเวลา 6 – 11 เดือน 

วีซ่านักเรียน (Student visa)

วีซ่านักเรียน มีระยะเวลาพำนักที่มากกว่าวีซ่านักเรียนระยะสั้น วีซ่าประเภทนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาต และได้รับใบตอบรับจากสถานศึกษานั้น ๆ โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานได้

วีซ่านักเรียน (Child Student visa) 

วีซ่านักเรียน ที่อายุ 4 – 17 ปี สำหรับศึกษาในโรงเรียนเอกชน *หากผู้สมัครอายุ 16 ปี ขึ้นไปจะสามารถทำงานบางประเภทได้

3. วีซ่าทำงาน (Work visa) 

      มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน

4. วีซ่าครอบครัว (Family visa) ได้แก่

วีซ่าคู่หมั้น (Fiance visa)

วีซ่าสำหรับคู่หมั้นที่ต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อจดทะเบียนสมรส โดยวีซ่าประเภทนี้จะมีระยะเวลา 6 เดือน และไม่อนุญาตให้ทำงานทุกประเภท

วีซ่าติดตามคู่สมรส (Spouse visa)

วีซ่าที่อนุญาตให้คู่สมรสเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร โดยสามารถพำนักได้สูงสุด 33 เดือน การได้วีซ่าประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด 

5. วีซ่านักลงทุน (Investor visa) 

       สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนอย่างน้อย 2 ล้านปอนด์ในธุรกิจในสหราชอาณาจักร

หัวข้อที่น่าสนใจ

วีซ่าอังกฤษ
วีซ่า อังกฤษ เยี่ยมเยือน ระยะวีซ่า 6 เดือน

เอกสารการขอ วีซ่า อังกฤษ มีอะไรบ้าง ?

วีซ่าท่องเที่ยว

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
 • เอกสารการทำงาน เช่น หนังสือรับรองงาน ใบจดทะเบียนธุรกิจ 
 • เอกสารการเงิน ได้แก่ Bank Statement หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร 
 • เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง เช่น จดหมายอธิบายเรื่องวัตถุประสงค์การเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก แผนการเดินทาง 
 • กรณีที่มีผู้เชิญรับรองที่พักให้ ให้แสดงจดหมายเชิญจากผู้เชิญ โดยผู้เชิญต้องเป็นคนสัญชาติอังกฤษ หรือเป็นผู้อยู่อาศัยตามกฎหมาย และจดหมายเชิญนั้นต้องระบุช่วงเวลาที่จะเข้าพัก และวัตถุประสงค์การเชิญ  

วีซ่าเยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
 • เอกสารการทำงาน เช่น หนังสือรับรองงาน ใบจดทะเบียนธุรกิจ 
 • เอกสารการเงิน ได้แก่ Bank Statement หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร 
 • เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง เช่น จดหมายอธิบายเรื่องวัตถุประสงค์การเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก แผนการเดินทาง 
 • กรณีที่มีผู้เชิญรับรองที่พักให้ ให้แสดงจดหมายเชิญจากผู้เชิญ โดยผู้เชิญต้องเป็นคนสัญชาติอังกฤษ หรือเป็นผู้อยู่อาศัยตามกฎหมาย และจดหมายเชิญนั้นต้องระบุช่วงเวลาที่จะเข้าพัก และวัตถุประสงค์การเชิญ  

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
 • เอกสารวุฒิการศึกษา 
 • เอกสารการทำงานในอดีต และปัจจุบัน เช่น หนังสือรับรองงาน ใบจดทะเบียนธุรกิจ 
 • หนังสือตอบรับจากสถานบันการศึกษาที่จะเข้าเรียน Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) 
 • จดหมายแนะนำตัวและแจ้งวัตถุประสงค์การเรียน 
 • เอกสาร Sponsor สำหรับผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียน เช่น เอกสารประจำตัวของ Sponsor สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการเงิน รายการเดินบัญชี และเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของ Sponsor 
 • หลักฐานการสอบภาษา  CEFR level B2 ขึ้นไป
 • ใบตรวจวัณโรค Tuberculosis Test Results (TB) จาก IOM

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
 • เอกสารวุฒิการศึกษา และประกาศนียบัตรต่าง ๆ
 • เอกสารการทำงานในอดีต และปัจจุบัน เช่น หนังสือรับรองงาน ใบจดทะเบียนธุรกิจ 
 • เอกสารการจ้างงาน จากนายจ้างที่สหราชอาณาจักร
 • หลักฐานการสอบภาษา CEFR level B1 ขึ้นไป
 • เอกสารการเงิน ได้แก่ Bank Statement หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร 
 • ใบตรวจวัณโรค Tuberculosis Test Results (TB) จาก IOM
 • หนังสือรับรองความประพฤติ ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • หลักฐานการสอบภาษา CEFR level A1 ขึ้นไป
 • เอกสาร Sponsor ซึ่ง Sponsor ต้องมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 18,600 ปอนด์ ต่อปี เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน Bank Statement เอกสารการจดทะเบียนทางธุรกิจ 
 • ใบตรวจวัณโรค Tuberculosis Test Results (TB) จาก IOM
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น ใบทะเบียนสมรส รูปถ่าย แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
 
อ่านเพิ่มเติม : Family in the UK – วีซ่าครอบครัว วีซ่าติดตามคู่สมรส l GOV.UK
วีซ่า อังกฤษ

คำถามเกี่ยวกับวีซ่าอังกฤษ

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว (1 พ.ย. 2564) แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นจำนวนมาก อาจมีความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ส่วนหลักเกณฑ์การยื่นนั้นยังคงเดิม

ตอบ เมื่อเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักรแล้ว เกณฑ์การปฏิบัติจะแตกต่างกัน โดยพิจารณาจาก ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว กับ ผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ โดยเบื้องต้นเมื่อไปถึงแล้ว ทุกคนจะต้องทำการตรวจโควิดภายในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางมาถึงคือวันที่ 0)

ตอบ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ จะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า และขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในช่วงนั้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าอังกฤษ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์ยื่น วีซ่าอังกฤษ VFS

ที่อยู่: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30-15:00

สถานทูตอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ที่อยู่: เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย