รับทำวีซ่า สวีเดน

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า สวีเดน

ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถยื่นผ่านศูนย์ยื่น VFS SWEDEN

ที่ตั้ง : ชั้น 4 ยูนิต 404–405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110

 

วีซ่า สวีเดน

Visatogoudonthani วีซ่าทูโก อุดรธานี ขอวีซ่าสวีเดน

 

วีซ่าสวีเดน คือ เป็นวีซ่าเชงเก้นอยู่ได้สูงสุด 90 วัน  จะแบ่งย่อยอีกเป็น 4ประเภท คือ  วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าเยี่ยมญาติ(รวมถึงคู่สามีภรรยา)  วีซ่าเยี่ยมเพื่อน(รวมถึงแฟน) วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุม

วีซ่า สวีเดน ท่องเที่ยว / เยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น –ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย สี ขนาด 45mmx35mm 1 ใบ พื้ นหลังขาว (รูปมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง – ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3เดือน สําเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกล่มเชงเก้น (หากมี)
 • สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง – ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นตํ่า 30,000 ยูโร
 • สําเนาการจองที่พัก/โรงแรม (ไม่แนะนําให้ผู้สมัครชําระเงินค่าที่พักทั้ งหมดก่อนที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
 • แผนการเดินทางอื่นๆในกล่มประเทศเชงอนุมัติ
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพํานักอย่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ อย่างตํ่า 450 SEK ต่อคน/ต่อวัน และคํานวณตามจํานวณวันที่ท่านจะไปพํานัก
 • สําเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (โฉนดที่ดิน) หรือหลักฐานอื่น ๆ-แสดงถึงภาระผูกพันธ์ทางสังคม หรือการเงิน ธุรกิจในประเทศ

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • สำเนาเอกสารไว้ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อใช้ในการสมัครสิทธิในการพำนัก (Right of Residence) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ ที่เป็นหลักฐานแสดงสัญชาติ ข้อมูลส่วนตัวและวันหมดอายุของบัตร โดยจะต้องถ่ายสำเนาของบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • หลักฐานการรับเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาของทางมหาวิทยาลัยสวีเดน
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพในรูปแบบดิจิตอล

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • Application for Swedish work permit – for applicants currently outside Sweden, form number 149011 “แบบฟอร์มขอ Work permit”
 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลรูปถ่ายลายเซ็นหมายเลขหนังสือเดินทางประเทศที่ออกหนังสือเดินทางระยะเวลาที่หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานบาร์โค้ดบนหน้าระบุตัวตน
 • หมายเหตุ: รอเจ้าหน้าที่จะนัดให้ไปถ่ายรูปสแกนนิ้วมือสำหรับทำการ์ดวีซ่าที่สถานฑูต พอได้รับการพิจารณาจะมีอีเมล์ส่งถึงคุณ ให้โทรติดต่อสถานฑูตเพื่อถามผลวีซ่า ส่วนนายจ้างจะได้รับเอกสารแจ้งผลทางจดหมาย พอผ่านแล้วคุณก็รอการ์ดประมาณ2-4สัปดาห์ พอการ์ดมาก็เอาพาสปอร์ตไปรับที่สถานฑูตด้วยตัวเอง

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การขออนุญาติถิ่นที่อยู่
 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณที่แสดงรายละเอียดส่วนบุคคล
 • หากคุณแต่งงานกับหรือหุ้นส่วนที่จดทะเบียนของบุคคลในสวีเดนคุณจะต้องแนบเอกสารแนบด้วย
 • ใบรับรองการลงทะเบียนประชากรข้อตกลงการเช่าหรือหลักฐานการซื้อที่พักของคุณหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าคุณมีที่พักร่วมกัน
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันตัวอย่างเช่นข้อตกลงการเช่าที่ชื่อของคุณทั้งคู่ปรากฏหรือใบเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้แสดงชื่อและที่อยู่ของคุณ
วีซ่า สวีเดน


VISATOGO Visa is easy to get.

สอบถามเพิ่มเติม